លះបង់ស្នេហាដើម្បីបងប្អូន - Her Blue Sky | សម្រាយរឿងanime | សង្ខេបរឿងanime | Sakurasakamichi

4 Просмотры
Издатель
លះបង់ស្នេហាដើម្បីបងប្អូន - Her Blue Sky | សម្រាយរឿងanime | សង្ខេបរឿងanime | Sakurasakamichi

សូមអរគុណ ដែរបានទស្សនា វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់ចង់មើលវីដេអូ បន្ថែមសូមចុចប៊ូតុង Subcribe ហើយបើកសញ្ញាកន្តឹង ហើយបើរចូលចិត្ត សូមកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Like និង Comment នៅខាងក្រោមនេះ..... ។

Thanks for watching my video if you want to watch more please click subcribe then turn on the bell and if you enjoy this please click Like & Comments below..!!!

Support me by ABA : 002 085 541
Account Name (Phorn Vanny)

#khmeranime #សង្ខេបរឿងanime #sakurasakamichi
------------------------------------------

*Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. I or this channel does not claim any right over them. I just edited and published to audience for entertainment purpose only.

- To contact for copyright issues

Emile : phornvannny@gmail.com

Please don't give copyright strike to my channel, instead please ask me to remove your movie clips, I will remove immediately or you can raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am satisfied to give the revenue to you.

________________THANK YOU _______________

សម្រាយរឿងanime រឿងanime សម្រាយanime សង្ខេបរឿងanime សង្ខេបanime និទានរឿងanime និទានរឿង khmeranime
Категория
Аниме
Комментариев нет.